Všeobecné provozní podmínky

Web na prodej sb@ib1.cz

Všeobecné provozní podmínky

Všeobecné provozní podmínky

 

1.     Provozovatelem internetového portálu www.ukazjakbydlis.cz (dále i „portál“) je společnost ib1.cz s.r.o., se sídlem Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 95 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28765 (dále i „provozovatel“).

2.     Tyto provozní podmínky jsou závazné pro každého uživatele portálu s tzv. „statusem běžného uživatele“ (dále i „status běžného uživatele“). Status běžného uživatele má každý uživatel portálu, který nemá tzv. status firmy. Status firmy může získat uživatel, který je podnikatelem, způsobem uvedeným www.ukazjakbydlis.cz/i/provozni-podminky-pro-podnikatele

3.     Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na portálu www.ukazjakbydlis.cz je nutno, aby si uživatel nejprve na portálu založil účet, přečetl si tyto provozní podmínky a označením příslušného pole „souhlasím s provozními podmínkami“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

4.     Uživatel je povinen uvést údaje o sobě pravdivě. Osobní údaje uživatele jakož i jeho e-mailová adresa jsou přístupné pouze provozovateli a nebudou zveřejněny ani zpřístupněny třetím osobám. Vůči ostatním uživatelům portálu bude uživatel vystupovat pouze prostřednictvím svého nicku (přezdívky, uživatelského jména), které provozovatel uživateli doporučuje zvolit tak, aby bylo anonymní a nevedlo k identifikaci uživatele. Pokud však uživatel sám zvolí takový nick, který povede k jeho identifikaci (tedy např. pokud použije jako nick své jméno a příjmení, nebo ulice a číslo domu), neodpovídá provozovatel za případné zneužití takto zveřejněných informací třetí osobou.

5.     Po založení účtu může uživatel na internetový portál umisťovat fotografie/obrázky (dále společně i „fotografie“) s tematikou interiérů a exteriérů domů a bytů a bytového vybavení. Zveřejnění těchto fotografií ani jejich obsah však nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích osob a nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky ani s dobrými mravy.

6.     Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen dbát na ochranu práv třetích osob (ochranu majetku, soukromí, dobré pověsti atd.) a že není oprávněn vložit na portál fotografie, u nichž není nositelem veškerých práv/oprávnění k takovému užití, tedy zejména, ale ne pouze, příslušných práv duševního vlastnictví. V případě, že uživatel příslušná práva/oprávnění ztratí nebo v případě, že o jejich existenci vznikne důvodná pochybnost, je povinen předmětné fotografie z portálu okamžitě odstranit. V případě porušení povinnosti stanovené tímto bodem těchto podmínek je uživatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok provozovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

7.     Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem nebo nájemcem prostor vyobrazených na fotografii, nebo má souhlas vlastníka prostor vyobrazených na fotografii se zveřejněním fotografie na internetu.        Pro případ, že by se toto prohlášení uživatele ukázalo být nepravdivým, zavazuje se uživatel nahradit škodu, která by v této souvislosti vznikla.

8.     Provozovatel je zejména oprávněn:

  • a.      vkládat do fotografií své logo na ochranu proti kopírování fotografií a přidávat k fotografiím tzv. tagy, které popisují fotografie za účelem vyhledávání na internetu;
  • b.     smazat nebo nezobrazit jakékoli informace a fotografie, které uživatel vkládá do portálu, především nezobrazit fotografie s nevyhovujícím obsahem a mazat komentáře nevyhovujícího obsahu;
  • c.      umisťovat k fotografiím a přes fotografie vložené uživatelem reklamní informace a loga, přičemž uživatel s umístěním reklamy přes jím vložené fotografie souhlasí.

9.     Ve fotografiích vkládaných uživateli nesmí být zobrazeny žádné textové informace, loga, reklamní prvky nebo jakékoli jiné informace, které by umožňovaly identifikaci výrobce či jakéhokoli podnikatele. Bude-li toto ustanovení porušeno, provozovatel předmětnou fotografii nevloží do portálu nebo ji z portálu vymaže. V případě opakovaných pokusů o porušení tohoto ustanovení týmž uživatelem bude zablokován účet tohoto uživatele.

10. Veškerá oprávnění, která uživatel akceptací těchto podmínek provozovateli uděluje, uděluje bezplatně a na celou dobu, po kterou budou fotografie na portále uloženy. Uživatel může fotografie z portálu kdykoli odstranit.

11. Uživatel bere na vědomí, že fotografie vkládá do sítě internet, která je veřejná, a není v silách provozovatele zabránit jejímu případnému zneužití, především v podobě kopírování fotografií jinými uživateli sítě internet, jejich dalšího šíření, pozměnění či zneužití.

12. Uživatel uděluje provozovateli souhlas k užívání jím vložených fotografií k reklamním a marketingovým účelům. Uživatel uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva fotografie užít zejména sdělováním veřejnosti, a to bez omezení rozsahu co do místa a množství. Provozovatel je oprávněn fotografie upravovat, zpracovávat, spojit s jiným dílem, zařadit fotografie do díla souborného, přičemž uživatel potvrzuje, že takovým jednáním nebudou nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora/uživatele.  Uživatel rovněž souhlasí s tím, aby jím vložené fotografie byly zobrazeny i na dalších internetových doménách, především, ale ne pouze, na jiných doménách provozovatele vztahujících se k témuž projektu fotografií bydlení, vedených v cizích jazycích.

13. Uživatel souhlasí s tím, že vložené fotografie budou indexovány fulltextovými vyhledavači jako je např. google, yahoo, seznam apod., a že mohou být prostřednictvím těchto vyhledavačů vyhledány a zobrazeny, aniž by měl provozovatel možnost fotografie v budoucnu z těchto vyhledavačů odstranit či je jakkoli upravit.

14. Provozovatel v souladu s ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných uživateli nebo na žádost uživatelů na internetový portál www.ukazjakbydlis.cz.

15. Uživatel souhlasí se zasíláním newsletterů na svou e-mailovou adresu. Provozovatel se zavazuje, že e-mailovou adresu uživatele neposkytne třetím osobám. Newslettery mohou obsahovat obchodní sdělení provozovatele či provozovatelem určených třetích osob.  Souhlas se zasíláním newsletterů lze kdykoli odvolat označením příslušného pole v obdrženém e-mailu.

16. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

17. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.

18. Poskytovatel je oprávněn provádět pravidelné a v případě potřeby i mimořádné servisní zásahy na portálu. V takovém případě může být provoz portálu dočasně přerušen.

19. V dalším se práva a povinnosti provozovatele a uživatele řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem.