Provozní podmínky pro podnikatele

Web na prodej sb@ib1.cz

Provozní podmínky pro podnikatele

Provozní podmínky pro podnikatele

1.     Provozovatelem internetového portálu (dále i „portál“) www.ukazjakbydlis.cz je společnost ib1.cz s.r.o., se sídlem Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 95 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28765 (dále i „provozovatel“).

2.     Tyto provozní podmínky jsou závazné pro uživatele portálu s tzv. „statusem firmy“. Status firmy může získat uživatel, který je podnikatelem zaplacením reklamních a marketingových služeb provozovatele, jak je popsáno níže.

3.     Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na portálu www.ukazjakbydlis.cz je nutno, aby si uživatel nejprve na portálu založil účet, přečetl si tyto provozní podmínky a označením příslušného pole „souhlasím s provozními podmínkami“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

4.     Uživatel se zavazuje vyplnit informace o své osobě pravdivě a úplně. V případě jakékoli změny vyplňovaných údajů se uživatel zavazuje bez zbytečného odkladu tyto údaje upravit či doplnit.

5.     Po založení účtu a objednání konkrétních služeb, o něž má uživatel zájem, bude, v případě, že provozovatel objednávku neodmítne, uživateli vystavena zálohová faktura pro uhrazení odměny provozovatele. Po uhrazení zálohové faktury na bankovní účet provozovatele bude poskytování objednaných služeb zahájeno a uživateli bude vystavena faktura - daňový doklad o uhrazení odměny provozovatele. Do doby zaplacení jsou všechny objednávky považovány za nezávazné. Rovněž v případě dodatečného objednání příplatkových služeb je tato objednávka považována za závaznou až v okamžiku jejího zaplacení.

6.     Uživatel může volit z různých druhů reklamních a marketingových služeb nabízených provozovatelem a v rámci těchto služeb umisťovat na portál fotografie a obrázky (dále společně i „fotografie“). Služby lze objednat zejména na určité časové období, nebo na určitý počet zobrazení.  

7.     Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen dbát na ochranu práv třetích osob (ochranu majetku, soukromí, dobré pověsti atd.) a že není oprávněn vložit na portál fotografie, u nichž není nositelem veškerých práv k takovému užití, tedy zejména, ale ne pouze, příslušných práv duševního vlastnictví. V případě, že uživatel příslušná práva ztratí nebo v případě, že o jejich trvání vznikne důvodná pochybnost, je povinen předmětné fotografie z portálu okamžitě odstranit. V případě porušení povinnosti stanovené tímto bodem těchto provozních podmínek je uživatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok provozovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

8.     Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je vlastníkem prostor vyobrazených na fotografii, nebo má souhlas vlastníka prostor vyobrazených na fotografii se zveřejněním fotografie na internetu. Pro případ, že by se toto prohlášení uživatele ukázalo být nepravdivým, zavazuje se uživatel nahradit škodu, která by v této souvislosti vznikla.

9.     Vložené fotografie a reklamní sdělení nesmí poškozovat třetí osoby (tedy ani ostatní podnikatele), nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky ani s dobrými mravy. V případě porušení tohoto ustanovení budou fotografie či kampaně uživatele smazány bez nároku na vrácení peněz.

10. Ve fotografiích vkládaných uživatelem nesmí být zobrazeny žádné textové informace, loga, reklamní prvky nebo jakékoli jiné informace, které by umožňovaly identifikaci výrobce či jakéhokoli podnikatele. Pro zveřejnění těchto informací o uživateli jsou přímo určena pole ve vyplňovaném formuláři.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku uživatele, nepřijmout požadavek na registraci uživatele nebo odmítnout zveřejnit jeho kampaň či fotografii.

12. Porušení povinnosti uživatele stanovené těmito provozními podmínkami je podstatným porušením jeho povinností – v takovém případě je provozovatel oprávněn okamžitě ukončit poskytování svých služeb uživateli zcela nebo zčásti. V případě ukončení poskytování služeb uživateli provozovatelem z důvodů na straně uživatele není provozovatel povinen vrátit ani poměrnou část odměny za nespotřebované služby.

13. Provozovatel je oprávněn vložit do každé fotografie své logo za účelem ochrany před kopírováním fotografie. Provozovatel je dále oprávněn přidávat k zobrazovaným fotografiím tzv. tagy, které popisují fotografie za účelem vyhledávání na internetu.

14. Status firmy uživatel ztrácí

a)     uplynutím doby, po kterou mají být služby poskytovány,

b)     poskytnutím objednané služby „zobrazení vašich fotek s označením firmy“

c)     porušením těchto provozních podmínek či podmínek poskytování služeb, jakož i jiných případných povinností uživatele portálu

d)    ukončením poskytování služeb provozovatelem.

15. Pokud uživatel ztratí status firmy, zaniká právo uživatele na poskytování objednaných služeb a to včetně případných dalších služeb, jejichž předplatné je součástí ceny služeb objednaných. Tomuto lze zabránit doobjednáním a uhrazením (prodloužení) statusu firmy a však do doby než tento status vyprší.

16. Uplyne-li sjednané období nebo je-li dosaženo sjednaného počtu zobrazení a uživatel si neobnoví status firmy ani vložené obrázky z databáze nevymaže. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud uživatel ztratí status firmy, má provozovatel právo s fotografiemi vloženými uživatelem nakládat jako s fotografiemi vloženými uživatelem se statusem běžného uživatele, v souladu s všeobecnými provozními podmínkami www.ukazjakbydlis.cz/i/vseobecne-provozni-podminky . A však, aby měl uživatel dostatek času na rozmyšlenou, je stanovena měsíční ochranná lhůta, po kterou se nebudou dále zobrazovat cizí reklamní sdělení v jeho fotografiích. Navíc je uživateli v dostatečném předstihu, před ukončením zmíněného statusu, posílána informační email.

17. Provozovatel prohlašuje, že nezneužije jakýmkoliv způsobem služeb, objednaných uživateli na určitý počet zobrazení, tedy především, že nebude vyvolávat zobrazování jejich fotografií uměle sám nebo prostřednictvím jiných osob Takovým zneužitím však nelze rozumět běžnou administrátorskou činnost provozovatele za účelem správy a kontroly internetového portálu.

18. V případě, že by uživatel zjistil jakékoli zneužívání, porušování povinností vyplývajících z pravidel portálu či právního řádu ČR ostatními uživateli portálu, je povinen o tom neprodleně informovat provozovatele.

19. Uživatel souhlasí se zasíláním newsletterů na svou e-mailovou adresu. Provozovatel se zavazuje, že e-mailovou adresu uživatele neposkytne třetím osobám. Newslettery mohou obsahovat obchodní sdělení provozovatele či provozovatelem určených třetích osob. Souhlas se zasíláním newsletterů lze kdykoli odvolat označením příslušného pole v obdrženém e-mailu.

20. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

21. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.

22. Na uživatele se statusem firmy se doplňkově vztahují i všeobecné provozní podmínky uvedené www.ukazjakbydlis.cz/i/vseobecne-provozni-podminky. V případě rozporu mezi těmito provozními podmínkami pro podnikatele a mezi všeobecnými provozními podmínkami je pro uživatele se statusem firmy rozhodné znění těchto provozních podmínek pro podnikatele.

23. V dalším se práva a povinnosti provozovatele a uživatele řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.